Home News Aikido Renshinkai Misogikan Attestaton Results. 31.10.2009