Home News Aikido Renshinkai Misogikan Attestation Results. 15.05.2010